3. BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK RÉSZLEGES VÁLTOZÁSA- az alábbi juttatások a kifizetőt terhelő közteher mellett juttathatók

A közterhek alapja a juttatás értékének 1,19-szorosa.

Közterhek: 16% szja és 14% eho, ( ez összesen 35,7%)

béren kívüli juttatások évi 200 000 Ft-ig, illetve a jogviszony fennállásáig időarányos részére adható.

–    Erzsébet utalvány (hideg-meleg étkezési utalvány 8000 Ft/hó)

–     Munkahelyi étkezés 12500 Ft/ fő, az étkezőhelynek a munkáltató telephelyén kell lenni

 • SZÉP kártyáról, vendéglátás  számláról évi 150000 Ft-ig/fő, havi 12500 ft,

Szálláshely szolgáltatásra 225000 Ft/év/fő,

Szabadidős szolgáltatásra 75 000 Ft/év/fő

 • Iskolakezdési támogatás, gyermekenként és szülőnként vehető igénybe nyilatkozat mellett minimálbér 30%-a,csak papíralapú vagy utalvány formájában nyújtható
 • Helyi utazási bérlet,
 • Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása, a min.bér 50%-ig, önk. Önsegélyező , egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás, a min.bér 30%-ig
 • Iskolarendszerű képzés költségének átvállalása a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó mértékben,
 • A munkáltató saját üdülőjében a munkavállalónak és közeli hozzátartozójának nyújtott üdülési szolgáltatás személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó mértékben

Az éves keretösszeg felett, 450 000 Ft-ig , vagyis további 250 000 Ft Szép kártyára adható béren kívüli juttatás, szintén 35,7%-os közteherrel.

 1. május 19-től: Béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. Célzott szolgáltatás a munkáltató által megrendelt, bármely munkavállaló számára elérhető pénztári szolgáltatás, például az egészségügyi szűrés és gondozás.

A célzott szolgáltatás címén nyújtott juttatás egy alkalmazottra jutó értékét nem kell  venni az 200 000 ft-os keret számításánál

A munkáltató tag által befizetett összegnek az értékhatárt meghaladó része egyes  juttatásnak minősül.

Az egyes korlátok és évente összesen az 200 000 Ft feletti részre , kivéve a csak szép kártyán igénybevett, maximum évi 450 000 Ft-ig adható juttatást,  a 14%-os EHO helyett,  27%-os EHO-t kell fizetni.

27% EHO megfizetésével még az alábbi, egyes meghatározott juttatások adhatók:

( ezzel a teljes közteher 51,17%)

– Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, más szolgáltatás,

– Cégtelefon magáncélú használata,

– Csoportos biztosítások díja,

– Minden munkavállalónak azonos feltétellel nyújtott termék, szolgáltatás megismerhető belső szabályzat alapján,

– Csekély értékű ajándék, legfeljebb évi 3 alkalommal,

– Bárki által hozzáférhető termék, szolgáltatás,

– Rendezvényen adott ingyenes ellátás, szabadidő program, ajándék,,

A béren kívüli és az egyes meghatározott juttatások utalvány formájában is adhatók.

4 . A főállású egyéni és társas vállalkozók az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot , összesen a  8,5%, havonta legalább a minimálbér másfészerese ( havi 157 500 ft) után köteles megfizetni,  a legalább középfokú szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén, (az ügyvezetés is ilyen,ha fő tevékenységként végzik)) a garantált bérminimum, azaz a 122 ezer f t másfélszerese, 183 ezer ft  Ez esetben a munkáltató a szociális hozzájárulási adót, 27%-ot, a minimálbér 112,5%-a után köteles megfizetni.

 

Társadalombiztosítási szempontból a gazdasági társaság megbízási jogviszonyban álló vezető tisztségviselő tagja is társas vállalkozónak minősül. Kivéve, ha személyes közreműködési kötelezettsége is van a társaságban, ekkor az utóbbi alapján minősül társas vállalkozónak, és az ügyvezetői jogviszonyában megbízási vagy munkaviszony alapján jön létre a biztosítása. Az egyszemélyes Kft esetében munkaviszonyt  a tag-ügyvezetővel létesíthető abban az esetben. ha az a társasági szerződésében szerepel, cégbíróságra bejelentett.

A többes jogviszonyra vonatkozó szabályok  nem változtak, viszont a 3%-os mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulékot mindegyik biztosítási jogviszonyban szerzett jövedelem után meg kell fizetni, még akkor is, ha a biztosított rendelkezik legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal.

A főállású egyéni vállalkozó a vállalkozói jövedelem szerinti adózás esetén a vállalkozói kivét, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem alapján köteles egyéni járulékot fizetni, kivéve ha az alacsonyabb a járulékfizetés alsó határánál, vagy szünetel a a vállalkozása

 1. A nem biztosítottak, valamint a kiegészítő tevékenységet folytatók egészségügyi szolgáltatási járuléka ( saját jogon öregségi nyugdíjas) 6930 Ft/ hó, 231 Ft/nap 2015-ben. Ezt csak az egyik jogviszonyában kell megfizetni
 1. Egyéb jogviszonyok esetén a járulékfizetési kötelezettség:

Nem változott: Ha a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban szerzett jövedelem nem éri el a minimálbér 30%-át 2015-ben havi 31500 ft, az továbbra sem járulékköteles.

Ha a munkavégzés nem tart egy hónapig, egy-egy napra ezen összeg harmincad részével, 2015-ben 1050 ft, kell számolni.

 1. Egyes adómentesen adható juttatások:

– Bármely kifizető korlátlan összegben adómentesen adhat sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet, ha az a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sport rendezvényre való belépésre jogosít.

 • Lakáscélú munkáltatói támogatás:

A munkáltató adómentes támogatást adhat munkavállalójának: belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése ( ide értve a lakás zárt végű lízingbe vételét is), belföldön fekvőú lakás építése, építtetése, alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítése, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítése, akadálymentesítésére adja, a hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett lakáscélú hitelének visszafizetéséhez, törlesztéséhez. Az e címen kifizetett összeg öt éven belül összesen nem lehet több 5 millió ft-nál, akkor sem ha egymást követően több munkáltató nyújt ilyen támogatást. A vissza nem térítendő támogatást a munkáltató hitelintézet vagy a kincstár útján- annak igazolása alapján- nyújthatja, amivel a folyósítás évét követő év május 31-ig rendelkezni kell.   Feltétel az is, hogy a támogatás összege ne haladja meg a vételár ( építési költség) 30%-át, továbbá a lakás ne haladja meg a méltányolható lakásigény mértékét A támogatásról a hitelintézetnek és a munkáltatónak is adatot kell szolgáltatni.

–  A kifizető , munkáltató által ugyanazon magánszemélynek, 50 000 ft értékben adható,  kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj.

Kulturális szolgáltatásnak minősül a kiállítás-, színház-, tánc-, cirkusz-, zeneművészeti előadás közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás.

 1. Egyes megtakarítások adókedvezménye:

– a magánszemély befizetései után 20% adókedvezményt vehet igénybe, de maximum:

– az önkéntes pénztárai befizetések után összesen 150 ezer ft-ot,

– a NYESZ R számlára befizetett összeg után 100 ezer ft-ot-

–  a üzleti nyugdíjbiztosítása díjaként befizetett összeg után 130 ezer ft-ot, magánszemély által megjelölt számlára utal vissza a NAV.

–   Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat alapján érvényesíthető összes kedvezmény nem haladhatja meg az adóévben a 150 ezer forintot, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a rá irányadó nyugdíj korhatárt

Újfajta nyugdíjmegtakarítási lehetőségként üzleti biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés kötésre van lehetőség 2014 január 1-től. Nyugdíjbiztosításnak- a törvény alkalmazásában- az olyan életbiztosítás minősül, ahol a biztosítói teljesítést kizárólag:

 • a biztosított halála, vagy
 • -tb nyugelláátásra szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy
 • egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve, ha
 • a biztosító szolgáltatása akkor válik esedékessé, ha a biztosított betölti a rá irányadó nyugdíjkorhatárt.

Mindegyik esetben feltétel, hogy legalább 10 évnek el kell telni a szerződés létrejöttétől ( kivéve a biztosított halálát,, a rokkantsági, rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését.)